ACT

Zakres współpracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz teczek akt osobowych pracowników
 • pełna obsługa rachunków bankowych oraz płatności
 • bieżąca analiza kosztów pod kątem optymalizacji podatkowych
 • udzielanie informacji zastosowania przepisów podatkowych w zakresie prowadzonej działalności
 • prowadzenie teczek akt osobowych
 •  Projekt „Akademia Umiejętności Menedżerskich w oparciu o metodologię NLP” [Projekt], dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowany z EFS, priorytet VIII, działanie 8.1;
 • Projekt „Angielski jest prosty – Program podniesienia konkurencyjności kobiet i mężczyzn na rynku pracy przez podwyższenie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności praktycznego posługiwania się j. angielskim”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z EFS, priorytet VIII, działanie 8.1

Zakres współpracy w ramach projektów współfinansowanych z UE:

 • rozliczanie finansowe budżetu projektu
  • bieżące informacje o stanie wykorzystania pozycji budżetowych
  • zatwierdzanie opisu i dekretacji dokumentów pod kątem zgodności z wytycznymi Instytucji Wdrażającej (IW),
  • potwierdzanie prawidłowości wydatkowanych środków zgodnie z budżetem projektu oraz wytycznymi Instytucji Wdrażającej poprzez zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • obsługa wydzielonego na potrzeby projektu rachunku bankowego,
  • gromadzenie dowodów księgowych związanych z realizacją projektu,
 • zmiany w budżecie w trakcie realizacji projektu
  • analiza i dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb realizacji,
  • przygotowanie dokumentacji do Instytucji Wdrażającej (IW),
  • pomoc w uzasadnieniu zmian w budżecie,
  • monitorowanie stanu realizacji zgłoszonych zmian w IW
 • obsługa merytoryczna
  • monitorowanie obiegu dokumentacji
  • doradztwo w zakresie zarządzania
  • przygotowanie dokumentacji projektu do kontroli przeprowadzanych przez Instytucję Wdrażającą w miejscu realizacji projektu
 • sporządzanie sprawozdań okresowych do Instytucji Wdrażającej
  • kontakty z Instytucją Wdrażającą,
 • sporządzanie wniosków o płatność
  • przy współpracy ze Zlecającym przygotowanie Wniosków o płatność w części merytorycznej
  • sporządzenie wniosku o płatność w części finansowej
 • sporządzenie końcowego wniosku o płatność
 • sporządzanie raportów wynikających z bieżącego monitoringu projektu
 • zbieranie i przechowywanie dokumentacji projektu zgodnie wymogami prawnymi przez okres trwania umowy