BCM Logic

Zakres współpracy:

  • sporządzanie list płac; deklaracji ZUS i obliczania składek i zaliczek pracowników zatrudnionych u Zlecającego,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń dochodów pracowników zatrudnionych oraz obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • opracowywanie na potrzeby Zlecającego okresowych zestawień obrotów kont za poszczególne miesiące,
  • branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Biuro Rachunkowe ksiąg i ewidencji poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,
  • badania dokumentów pod względem formalnym oraz rachunkowym i informowanie Zlecającego o ewentualnych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich odbioru,
  • przechowywania dokumentów finansowych  Zlecającego w bezpiecznym miejscu oraz nie udostępniania ich osobom trzecim (za wyjątkiem państwowych organów kontrolnych, posiadających wymagane uprawnienia i upoważnienia). O miejscu przechowywania dokumentów Biuro Rachunkowe powiadomi właściwy Urząd Skarbowy i Instytucję Wdrażającą,
  • wydawania Zlecającemu za pokwitowaniem przechowywanych dokumentów,
  • zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących prowadzonej przez Zlecającego działalności,
  • udzielania informacji w zakresie prawa podatkowego i przepisów podatkowych w zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem jej rodzaju,
  • pomocy podczas reprezentacji przed Urzędem Skarbowym, oddziałem ZUS i innymi upoważnionymi organami kontrolnymi