BCP Guide

Zakres współpracy:

 • Prowadzenie Księgi Podatkowej
  • prowadzenie w okresie obowiązywania umowy wszelkich ewidencji wynikających z zakresu działania firmy,
  • ustalanie należnych podatków wraz ze sporządzaniem zgodnie z przepisami miesięcznych deklaracji podatkowych i składaniem bądź wysyłaniem ich do właściwych Urzędów,
  • sporządzanie list płac; rachunków do przekazanych stałych umów zleceń i o dzieło; deklaracji ZUS i obliczania składek i zaliczek pracowników zatrudnionych u Zlecającego,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń dochodów pracowników do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • opracowywanie na potrzeby Zlecającego okresowych zestawień obrotów za poszczególne miesiące,
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych,
  • branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Biuro Rachunkowe ksiąg i ewidencji poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,
  • badanie dokumentów pod względem formalnym oraz rachunkowym i informowanie Zlecającego o ewentualnych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień,
  • przekazywania Zlecającemu pisemnej informacji o należnych podatkach (e-mail),
  • udzielania informacji o możliwości zastosowania prawa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności,
  • pomocy podczas reprezentacji przed Urzędem Skarbowym i oddziałem ZUS dotyczących prowadzonej działalności
  • prowadzenia z należytą starannością, na podstawie dostarczonych dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • Rozliczanie finansowe projektu współpfinansowanego z UE

projekt „Stworzenie e-usługi BCP (Bussines Continuity Planning) oferującej MŚP narzędzia przygotowania Planów Zachowania Ciągłości Działania”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 8.1

 • obsługa merytoryczna
  • przygotowanie druków dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IW
  • obsługa projektu podczas kontroli przeprowadzanych przez Instytucję Wdrażającą w miejscu realizacji projektu
 • obsługa księgowa projektu
  • sprawdzanie formalne i rachunkowe dokumentów księgowych
  • księgowanie w systemie księgowym
 • obsługa kadrowa
  • przygotowanie druków umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zgodnie z wytycznymi IW
  • przygotowanie wymaganych przez IW oświadczeń pracowniczych
  • przygotowywanie list płac