Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa

Zakres współpracy:

 • rozliczanie finansowe budżetu projektu
  • bieżące informacje o stanie wykorzystania pozycji budżetowych
  • zatwierdzanie opisu i dekretacji dokumentów pod kątem zgodności z wytycznymi Instytucji Wdrażającej (IW),
  • potwierdzanie prawidłowości wydatkowanych środków zgodnie z budżetem projektu oraz wytycznymi Instytucji Wdrażającej poprzez zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
  • obsługa wydzielonego na potrzeby projektu rachunku bankowego,
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • sporządzenie końcowego wniosku o płatność
 • sporządzanie raportów wynikających z bieżącego monitoringu projektu
 • zbieranie i przechowywanie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami prawnymi przez okres trwania umowy