NOODLE W PUDLE

Zakres współpracy:

  • prowadzenie ewidencji wynikających z zakresu działalności firmy,
  • ustalania należnych podatków i pisemna informacja o należnych podatkach (email),
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie/wysyłanie ich do właściwych Urzędów,
  • prowadzenie teczek akt osobowych
  • sporządzanie list płac,
  • sporządzanie rachunków do stałych umów zleceń i o dzieło,
  • sporządzanie deklaracji ZUS i obliczanie należnych składek,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy zatrudnionych pracowników,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń dochodów pracowników,
  • opracowywywanie okresowych zestawień kosztów za poszczególne miesiące na potrzeby Zlecajacego,
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych,
  • branie udziału w postępowaniu kontrolnym poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,
  • badanie dokumentów pod względem formalnym oraz rachunkowym i informowanie Zlecającego o ewentualnych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień,
  • udzielanie informacji o sposobie zastosowania prawa podatkowego w zakresie prowadzonej działalności,
  • przedstawianie Członkom Zarządu, w formie co najmniej elektronicznej rozliczenia danego miesiąca w podziale na poszczególne punkty sprzedaży, w szczególności wypracowanego zysku lub straty, należnego podatku dochodowego, kwoty VAT do zapłaty