Sandler Training

Projekty realizowane w ramach współpracy:

 1. „Odkryj w sobie sprzedawcę”, projekt dofinansowany w ramach POKL 2007 – 2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 2, działanie 2.1.2
 2. „Akademia Zarządzania Sprzedażą”,projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8, działanie 1.1

Zakres współpracy:

 • rozliczanie finansowe budżetu Projektu:
  • monitorowanie poniesionych wydatków w Projekcie i informowanie Zlecającego na żądanie o stanie i prognozie wykorzystania pozycji budżetowych, po otrzymaniu bieżących informacji od Zlecającego,
  • obsługa wydzielonego na potrzeby projektu rachunku bankowego, w tym dokonywanie rozliczeń wydatków, a w szczególności przygotowywanie poleceń zapłaty w systemie bankowym,
  • obsługa płatności i rozliczeń z kontrahentami,
  • opisywanie dokumentów zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej (IW),
  • potwierdzanie prawidłowości wydatkowanych środków zgodnie z budżetem projektu oraz wytycznymi Instytucji Wdrażającej,
  • gromadzenie dowodów księgowych związanych z realizacją projektu,
 • zmiany w budżecie w trakcie realizacji Projektu:
  • analiza i dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb realizacji,
  • przygotowanie dokumentacji do Instytucji Wdrażającej (IW),
  • przygotowanie projektów pism do IW z uzasadnieniem zmian w budżecie,
  • monitorowanie stanu realizacji zgłoszonych zmian w IW,
 • obsługa merytoryczna:
  • przygotowanie druków dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi IW,
  • monitorowanie obiegu dokumentacji,
  • doradztwo w zakresie zarządzania,
  • doradztwo w sprawach związanych z realizacją Projektu,
  • pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów,
  • przygotowanie dokumentacji Projektu do kontroli przeprowadzanych przez Instytucje Upoważnione oraz udzielanie wyjaśnień w toku kontroli w miejscu przechowywania dokumentów,
 • obsługa kadrowa, w uzgodnieniu z biurem rachunkowym prowadzącym obsługę kadrowo-płacową Zlecającego:
  • przygotowanie druków umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zgodnie z wytycznymi IW,
  • przygotowanie wymaganych przez IW oświadczeń pracowniczych,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych do Instytucji Wdrażającej:
  • kontakty z Instytucją Wdrażającą a w szczególności prowadzenie korespondencji dotyczącej finansów projektów,
 • sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej,
 • sporządzenie końcowego wniosku o płatność,
 • przygotowywanie umów szkoleniowych oraz aneksów do umów szkoleniowych zawieranych przez Zlecającego z uczestnikami szkoleń w ramach projektu,
 • obsługa księgowa projektu:
  • dekretacja księgowa dokumentów zgodnie z planem kont,
  • kontrola rachunkowa dokumentacji projektowej,
  • współpraca z zespołem zarządzającym w kwestiach finansowych związanych z rozliczaniem transz.