WSIP

Zakres usług:

  • prowadzenie i organizacja prac dot. rozliczania projektu i sprawozdawczości,
  • przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań zgodnie z harmonogramem i wymaganiami formalnymi Projektu,
  • kontrola, nadzór i integracja rozliczeń partnerów realizujących Projekt,
  • współpraca z audytem,
  • kontroling wewnętrzny,
  • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi projektu w szczególności z działem księgowości,
  • weryfikacja wydatków w zakresie ich kwalifikowalności oraz wymogów dokumentacji,
  • kontrola i weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki ponoszone przez Zamawiającego,
  • przetwarzanie dokumentacji finansowej, w tym związanej z wynagrodzeniami,
  • nadzór nad dokumentacją finansową Projektu i udział w archiwizacji dokumentów finansowych.